Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
⟨⋅⋅
⋅⋅⟩
Zapraszamy do szkoły gimnazjalistów...
NABÓR 2019 - ZOSTAŃ TECHNIKIEM 
Do wyboru technik: elektryk, mechanik, mechatronik, informatyk, pojazdów samochodowych Więcej...
Tablica ogłoszeń
Aktualności
« 1/909 »
1/9

09-07-2019

Wakacyjne zajęcia dla młodzieży z ZSP nr 1

W pierwszym tygodniu lipca uczniowie Technikum Mechatronicznego uczestniczyli w kursie kwalifikacyjnym „operator programista obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”. Kurs był realizowany w ramach projektu pn. „Kształcimy zawodowo” współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Szkolenie prowadzone było przez pana Adriana Młynarczyka prezesa AMPRO sp. z o.o. Obejmowało zakres tematyczny: budowa maszyn CNC, czytanie dokumentacji technicznej, narzędzia pomiarowe, magazyn narzędzi skrawających, podstawy programów CAD/CAM. W części praktycznej uczestnicy poznali metody programowania i użytkowania tokarki i frezarki CNC. Nauka sprawiała wiele przyjemności, ponieważ... czytaj dalej »»

Wydarzenia
 
logo wydarzenia

19-06-2019  

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w ZSP nr 1 w Łowiczu

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się w naszej szkole 19 czerwca 2019 r. W auli szkoły zebrali się zaproszeni goście, nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie.
Dyrektor szkoły pan Dariusz Żywicki jak co roku pogratulował uczniom wyników, podziękował nauczycielom ... więcej»


logo wydarzenia

17-06-2019  

III MEMORIAŁ KU CZCI ZDZISŁAWA LELONKIEWICZA

17 czerwca 2019 roku uczniowie naszej szkoły rozegrali po raz trzeci mecz piłkarski z ZSP nr 4 o puchar przechodni im. „Lelona’’, wybitnego żołnierza, nauczyciela i sportowca.
Mecz odbył się na murawie stadionu miejskiego, gdzie po przeciwnych stronach stanęli uczniowie ... więcej»


logo wydarzenia

13-06-2019  

Kolejne doposażenie warsztatów szkolnych

W ramach Projektu Unijnego Kształcimy zawodowo. Kurs - Warsztaty szkolne doposażono Pracownię technologii montażu. Zakupiono miedzy innymi - półautomat spawalniczy do spawania metodami MIG, MAG i MMA, dwie skrzynki narzędziowe każda z 220 elementami, suwmiarki, mikrometry do pomiarów zewnętrznych ... więcej»


logo wydarzenia

10-06-2019  

SPOTKANIE Z MJR PAŁUBIŃSKIM Z WKU W SKIERNIEWICACH

W dniu 10 czerwca uczniowie z grup mundurowych ZSP nr 1 w Łowiczu odbyli kolejne, ostatnie już w tym roku szkolnym, zajęcia teoretyczne z przedstawicielem Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień w Skierniewicach, p mjr Przemysławem Pałubińskim.
Zajęcia poświęcone były Międzynarodowemu Prawu Humanitarnemu. ... więcej»


logo wydarzenia

07-06-2019  

Nowe pracownie komputerowe w ZSP nr 1

W maju br. dwie pracownie komputerowe Technikum na Podrzecznej zostały wyposażone w nowoczesne komputery stacjonarne, monitory 22”, urządzenia wielofunkcyjne, laptopy, rzutniki multimedialne, ekrany oraz mierniki i analizatory stanów logicznych. Łączny koszt inwestycji to 72 277 zł.
Nowy sprzęt komputerowy będzie ... więcej»


logo wydarzenia

07-06-2019  

KOŃCZĄ SIĘ ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI Z PODSTAW MATEMATYKI ORAZ JĘZYKA OBCEGO ZAWODOWEGO, W RAMACH PROJEKTU KSZTAŁCIMY ZAWODOWO

Od lutego 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu realizowany jest projekt KSZTAŁCIMY ZAWODOWO, w ramach którego młodzież ma okazję między innymi rozwijać swoje zainteresowania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a także języka angielskiego zawodowego.
Zajęcia z języka angielskiego, ... więcej»


logo wydarzenia

05-06-2019  

GRUPA UCZNIÓW KLAS MUNDUROWYCH ODBYŁA OSTATNIE W TYM ROKU SZKOLNYM ZAJĘCIA WYJAZDOWE

W dniu 5 czerwca grupa uczniów klas mundurowych z ZSP nr 1 w Łowiczu wraz z opiekunami, p. Heleną Grzegory i p. Radosławem Gosławskim odbyli zajęcia proobronne w siedzibie 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej w Zgierzu.
Wyjazd był rewizytą, ponieważ ... więcej»


logo wydarzenia

04-06-2019  

ZWYCIĘSTWO MŁODZIEŻY ZSP NR 1

4 czerwca 20 19 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu odbyły się po raz trzeci powiatowe zawody międzyszkolne szkół ponadgimnazjalnych w przeciąganiu liny.
W zawodach wzięły udział cztery szkoły, które rywalizowały systemem ,,każdy ... więcej»


logo wydarzenia

31-05-2019  

Uczniowie na zajęciach dodatkowych w ramach projektu „Kształcimy zawodowo”, Kurs - Warsztaty szkolne.

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły mogli skorzystać z zajęć dodatkowych dzięki realizacji unijnego projektu - Kształcimy zawodowo. Zadanie nr 8 - Realizacja zajęć specjalizacyjnych oraz komunikacja w języku obcym zawodowym. Kurs - Warsztaty szkolne. Zajęcia odbywały się w pomieszczeniach ... więcej»


Projekty UE
Kanały RSS (1/5)

PCLab.pl - aktualnoďż˝ci 


Najnowsze wiadomo�ci ze �wiata IT
20-07-2019
Control - nowy zwiastun prezentuj�cy efekty ray tracingu
Nvidia przekonuje, ďż˝e granie w Control na GeForce’ach RTX to najlepsze moďż˝liwe wyjďż˝cie. To wďż˝aďż˝nie na kartach zielonych moďż˝liwe bďż˝dzie odpalenie efektďż˝w bazujďż˝cych na technice ray tracingu, ktďż˝re zauwaďż˝alnie poprawiďż˝ oprawďż˝ graficznďż˝ tytuďż˝u. Zieloni postanowili zaprezentowaďż˝, jakich efektďż˝w moďż˝emy siďż˝ spodziewaďż˝ w tytule studia Remedy i przy okazji udowodniďż˝ nam, ďż˝e warto je w��czyďż˝.
20-07-2019
Microsoft prezentuje wyniki finansowe za czwarty kwarta� i ca�y rok fiskalny 2019
Usďż˝ugi chmurowe pchajďż˝ firmďż˝ naprzďż˝d. Microsoft przedstawiďż˝ wyniki finansowe za czwarty kwartaďż˝ roku fiskalnego 2019, zakoďż˝czony 30 czerwca tego roku. Przedsiďż˝biorstwo mogďż˝o pochwaliďż˝ siďż˝ ďż˝wietnymi rezultatami, ktďż˝re zaskoczyďż˝y nawet analitykďż˝w rynkowych. Firma moďż˝e byďż˝ szczegďż˝lnie zadowolona z swojego dziaďż˝u chmurowego oraz wzrostu przychodďż˝w z usďż˝ug Office. Widaďż˝, ďż˝e kurs obrany przez Satyďż˝ Nadellďż˝ sprawdza siďż˝ znakomicie.
19-07-2019
ADATA SU650 wkr�tce w wersji M.2 SATA
Kolejny noďż˝nik w ofercie ADATA. Ostatnio mieliďż˝my karty pamiďż˝ci microSD ADATA Premier Pro High Endurance. Teraz dysk SSD M.2, jednak nie bardzo szybki wykorzystujďż˝cy NVMe i PCI-Express, tylko SATA.
19-07-2019
LiteOn MU X1 - prezentacja no�nik�w SSD
Niedrogie noďż˝niki SSD o niezďż˝ej wydajnoďż˝ci. Tak najproďż˝ciej moďż˝na scharakteryzowaďż˝ urzďż˝dzenia z serii MU X1, przygotowane przez firmďż˝ LiteOn. Produkty dostďż˝pne sďż˝ w kilku popularnych wersjach pojemnoďż˝ciowych i mogďż˝ pochwaliďż˝ siďż˝ caďż˝kiem wysokďż˝ szybkoďż˝ciďż˝ odczytu i zapisu, choďż˝ oczywiďż˝cie do modeli zgodnych z PCIE 4.0 sporo im brakuje. W rozwiniďż˝ciu znajdziecie wszystkie szczegďż˝y na temat tych noďż˝nikďż˝w.
19-07-2019
Biostar udost�pni� biosy z obs�uga PCIE 4.0 dla swoich p�yt g��wnych serii AMD 400
Ciekawe co na to AMD. Biostar jest kolejnym producentem pďż˝yt g��wnych, ktďż˝ry wydaďż˝ nowe biosy dla konstrukcji z serii 400, dodajďż˝ce obsďż˝ugďż˝ interfejsu PCIE 4.0. Na ten moment odpowiednie firmware dostďż˝pne jest dla czterech modeli pďż˝yt. Trzeba jednak zauwaďż˝yďż˝, ďż˝e producent nie miaďż˝ wiďż˝kszych problemďż˝w z przygotowaniem odpowiedniej wersji oprogramowania, bo jego oferta produktowa jest bardzo maďż˝a.
19-07-2019
Sharkoon Skiller SGM3 - specyfikacja bezprzewodowej myszki dla graczy
Prawdziwa wolno�� od przewodďż˝w. Sharkoon ogďż˝osiďż˝ dodanie do swojej oferty bezprzewodowej myszki Skiller SGM3, ktďż˝ra ma przypa�� do gustu fanom gier. Urzďż˝dzenie cechuje prosta budowa, niezďż˝e parametry i niewygďż˝rowana cena, ktďż˝ra moďż˝e byďż˝ kluczowa przy wyborze produktu z tego segmentu. Co moďż˝e zaoferowaďż˝ konstrukcja Sharkoona? Tego dowiecie siďż˝ w dalszej czďż˝ci newsa.
19-07-2019
Mikrokod AMD AGESA 1.0.0.3ABA wycofany przez powa�ne b��dy
Koďż˝ca problemďż˝w niestety nie widaďż˝. Patrzďż˝c na premierďż˝ Ryzenďż˝w 3. generacji moďż˝na doj�� do wniosku, ďż˝e AMD nie byďż˝o do niej zbyt dobrze przygotowane. Problemy z dostďż˝pnoďż˝ciďż˝ niektďż˝rych chipďż˝w, powodujďż˝ce wzrost ich cen, czy b��dy, jakie zgďż˝aszajďż˝ uďż˝ytkownicy nowej platformy, nie stawiajďż˝ czerwonych w najlepszym ďż˝wietle.
19-07-2019
AMD do��cza do CXL Consortium
Czerwoni przystďż˝pili do inicjatywy Intela. W marcu informowaliďż˝my Was o powstaniu konsorcjum CXL, ktďż˝rego zadaniem ma byďż˝ promowanie i wdraďż˝anie ��cza Compute Express Link. Od tamtego czasu do organizacji do��czyďż˝y najwiďż˝ksze podmioty branďż˝y IT, w tym choďż˝by Google, czy Facebook, a teraz w tej grupie znalazďż˝o siďż˝ rďż˝wnieďż˝ AMD.
http://pclab.pl/xml/aktualnosci.xml
Zmiany w planie lekcji
 
 Brak zmian w planie lekcji.
Komunikaty: 9
 
Rekrutacja

WAŻNE DLA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH!
(KIERUNKI KSZTAŁCENIA)
W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu będą funkcjonowały następujące typy szkół:
TECHNIKUM
kształcące w zawodach:
• technik mechatronik
• technik informatyk
• technik elektryk
• technik mechanik
• technik pojazdów samochodowych
• technik budownictwa
• technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
kształcąca w zawodach:
• mechanik pojazdów samochodowych,
• kierowca mechanik,
• elektryk,
• fryzjer,
• sprzedawca.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
(oddziały wielozawodowe)
kształcąca w zawodach:
• mechatronik,
• lakiernik samochodowy,
• blacharz samochodowy,
• ślusarz,
• operator obrabiarek skrawających,
• operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych,
• operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
• murarz-tynkarz,
• betoniarz-zbrojarz,
• operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
• cukiernik,
• piekarz,
• przetwórca mięsa.


Więcej informacji udziela sekretariat szkoły w godz.: 8.00-15.00 tel. 46-837-42-01.
UWAGA KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH!
MOTO-WIADOMOŚCI

MotoNews.pl 

17-07-2019
MotoNews.pl - portal motoryzacyjny zawierający m.in. nowości ze świata motoryzacji, opisy modeli, relacje z targów motoryzacyjnych, motoryzacyjne forum dyskusyjne, książki pomocne przy naprawie auta, bazę ogłoszeń i wiele innych informacji ...
17-07-2019
Pięć gwiazdek w rankingu Green NCAP dla Nissana Leaf
Parametry ekologiczne nowego Nissana LEAF po raz kolejny zdobyły międzynarodowe uznanie. LEAF osiąga najwyższą notę w renomowanym niezależnym europejskim badaniu. »
15-07-2019
SEAT wprowadza szereg ulepszeń w swoich modelach
Rokrocznie SEAT wdraża szereg zmian do modeli samochodów, aby zwiększyć ich atrakcyjność, komfort użytkowania, a przede wszystkim – bezpieczeństwo. »
13-07-2019
Zmodernizowany Nissan Navara
Nissan przedstawił szczegóły dotyczące zmodernizowanego pick-upa Navara, który jest już dostępny w sprzedaży w całej Europie. »
11-07-2019
Ruszyła produkcja Kamiq - trzeciego SUV-a Skody na Europę
Pierwszy egzemplarz Skody Kamiq opuścił już linię produkcyjną w głównej fabryce w Mlada Boleslav. »
11-07-2019
TOYOTA GAZOO Racing rozpocznie sprzedaż GR Supry GT4 w 2020 roku
TOYOTA GAZOO Racing potwierdziła, że w 2020 roku wprowadzi na rynek GR Suprę GT4, wyścigowy samochód przeznaczony dla zespołów prywatnych. »
11-07-2019
Nowa odsłona Renault ZOE
Nowe Renault ZOE z mocniejszym silnikiem i większym zasięgiem jest jeszcze lepsze niż kiedykolwiek dotąd. »
11-07-2019
Toyota z nową gamą pojazdów użytkowych, w tym elektrycznych
Toyota ogłosiła ambitny plan rozwoju na rynku pojazdów użytkowych. By sprostać temu wyzwaniu, zostanie poszerzona gama modelowa oraz wprowadzona zostanie nowa marka – Toyota Professional. »
11-07-2019
5 gwiazdek dla Skody Scala w europejskim teście bezpieczeństwa NCAP
Skoda Scala otrzymała najwyższą ocenę pięciu gwiazdek w kompleksowym teście przeprowadzonym przez niezależną europejską organizację NCAP. »
http://motonews.pl/rss.xml
Zapraszamy na film
Mobilność 2018/2019
Informacje
o projekcie

Rekrutacja

Kalendarz
lipiec
201 dzień roku
sobota
tydzień: 29
2019
zostało: 164 dni
wsch: 03:25
zach: 19:35
pogoda dla Łowicza
zegarpobieram czas...
 26 dzień wakacji 
 43 dni do końca wakacji
20
lipiec
Czesława, Hieronima
20 lipca 2008 - oficjalne udostępnienie dodatku Power Pack 1 dla systemu Windows Home Server.
Nasi partnerzy

logo PŁ

logo PŁ

Stal-Car

F&Home

Subiekt
logo 4metal.pl

BIB

logo PIP
Strony nauczycieli
Przydatne linki
Aktualności RSS

nt.interia.pl 

20-07-2019
nt.interia.pl - Serwis Nowe Technologie
20-07-2019
Microsoft zachęca do aktualizacji Windowsa 10

Microsoft zachęca do aktualizacji Windowsa 10Amerykańska firma informuje o konieczności zainstalowania najnowszej wersji systemu Windows. Microsoft kończy bowiem wsparcie dla poprzednich kompilacji.


20-07-2019
Telewizor firmy Honor pierwszym urządzeniem z systemem Harmony

Telewizor firmy Honor pierwszym urządzeniem z systemem HarmonyFirma Honor już niedługo zaprezentuje swój pierwszy, inteligentny telewizor. Plotki wskazują na to, że będzie to pierwszy sprzęt działający pod kontrolą autorskiego sprzętu Huawei.


20-07-2019
​50 lat temu wylądowaliśmy na Księżycu

​50 lat temu wylądowaliśmy na KsiężycuJuż 50 lat minęło od momentu, w którym Neil Armstrong postawił stopę na Księżycu. Ten "mały krok dla człowieka" okazał się przełomem, który pozwolił rozwinąć się całej ludzkości.


http://kanaly.rss.interia.pl/nowe_technologie.xml
© Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu
99-400 Łowicz ul. Podrzeczna 30 tel. 048468374201
http://zspnr1.lowicz.pl Sekretariat: zspnr1lowicz@o2.pl Serwis WWW: zspnr1@gmail.com
Od 25 maja działamy zgodnie z RODO. To nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz. Może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl lub pisemnie na adres naszej placówki. Dowiedz się więcej o zmianach i swoich prawach:
http://zspnr1.lowicz.pl/RODO/